Siguran zalogaj predstavlja garanciju bezbjednosti hrane i osvježavajućih napitaka u skladu sa standardom sigurnosti kroz poštivanje više od 100 propisa i redovnih kontrola koje definišu oblast sigurnosti hrane i isticanje sigurnih i kvalitenih proizvoda, kompanija tj. subjekata koji posluju sa hranom i njihovih proizvoda/jela putem direktnog označavanja subjekta/proizvoda /jela sa logom Siguran zalogaj.

Siguran zalogaj predstavlja garanciju da subjekat koji ga posjeduje ima razvijen i implementiran sistem sigurnosti, da se sa namirnicama radi na bezbjedan i propisan način, da svaka sirovina ima porijeklo i neophodnu zdravstvenu ispravnost, da uposleno osoblje posjeduje vještine pripreme sigurne hrane i ujedno da osoblje prati i svoje zdravstveno stanje dok je u kontaktu sa hranom, odgovarajuća higijenska praksa i poslovanje u skladu za zakonskim pravilima, te da svako jelo/proizvod prolazi deset tačaka kontrole.

Također, Siguran zalogaj predstavlja garanciju da subjekt koji ga posjeduje koristi tehnički ispravne uređaje, zatim da koristi pribor i radne površine koje ne mogu ugroziti ispravnost namirnica, te da ima standardni proces proizvodnje-pripreme. Deset redovnih kontrola realizuje interno osoblje kompanije/subjekta koji posluje sa hranom, te eksterno osoblje koje čini tim eksperata kao što su doktori nauka, specijalisti iz oblasti sigurnosti hrane, tehnologije hrane, javnog zdravstva i sigurnosti.

siguranzalogaj.ba je platforma na kojoj su dostupne informacije o kompletnoj zakonskoj regulativi koja definiše ovu oblast, standardima, laboratorijama, inspekcijama, nadležnim institucijama, izvozu i uvozu hrane, tržištu hrane, cijenama hrane, sajmovima, stručnim skupovima i sl.

Brend je 100% „made in BiH“ i zaštićen je kao intelektualno vlasništvo. Brend Siguran zalogaj želi biti pečat dobrog zdravlja i garancija da jedete ono što želite!