Osnovni koraci za izvoz prehrambenih artikala

Prije stavljanja prehrambenih artikala na tržište EU-a morate osigurati da vaši proizvodi ispunjavaju zahtjeve EU-a kako bi garantirali zaštitu zdravlja ljudi, životinja, okoliša i prava potrošača.

Prije stavljanja prehrambenih artikala na tržište EU-a morate osigurati da vaši proizvodi ispunjavaju zahtjeve EU-a kako bi garantirali zaštitu zdravlja ljudi, životinja, okoliša i prava potrošača. Pravila i specifikacije moraju biti usklađena sa EU-u ili sa pravilima kojima zasebno upravlja svaka zemlja EU-a, ali koje EU priznaje, putem uzajamnog priznavanja.

Prije izvoza, potrebno je provjeriti da li je Vaš objekat odobren za izvoz u zemlje EU, ili u zemlje sa kojima imamo potpisane sporazume. Na osnovu proizvođački specifikacija se određuje da li roba na graničnom prelazu podliježe sanitarnom nadzoru ili veterinarskom nadzoru.

Za izvozni proizvodni program potrebno je sljedeće:

 1. Uslovi za process proizvodnje proizvoda (proizvođačke specifikacije)
 2. Plan i program proizvodnje (odluka menadžmenta)
 3. Nabavka sirovina dozvoljenih za prometovanje u zemlje EU sa pratećpom dokumentacijom
 4. Ambalaža sa pratećom zdravstvenom dokumentacijom
 5. Usklađivaje deklaracije proizvoda shodno zahtjevima EU
 6. Određivanje serija ili lotova
 7. Mikrobiološki monitoring (i drugi zahtjevani od zemlje uvoznice) proizvoda zasnovani na 5 elementarnih jedinica
 8. Skladištenje proizvoda
 9. Transport proizvoda
 10. Kontrola proizvoda na granici
 11. Istovar proizvoda u dozvoljeno skladište

Tim Sigurnog zalogaja i Economic advisora pruža kompletnu stručnu – tehničku pomoć od pripreme objekta za odobravanje, certificiranje prozvodnih procesa shodno zahtjevima zemalja EU i kupca, modeliranja specifikacije proizvoda (kategorizacije proizvoda) do uspustave procesa proizvodnje, monitoringa sigurnosti, skladištenja, transporta, kompletiranja dokumentacije te komunikacije sa nadležnim inspektorima kantonalnim, državnim i graničnim uz praćenje pošiljke do odredišta.

OPREZ: Ne dopustite da se vaša pošiljka vrati sa granice, kontaktirajte nas putem E-maila: info@siguranzalogaj.ba ili economicadvisorbih@gmail.com