Bezbjednost hrane u Evropskoj uniji

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) bavi se sigurnošću hrane u Evropskoj uniji. EFSA pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanim s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanim s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) bavi se sigurnošću hrane u Evropskoj uniji. EFSA pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanim s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanim s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu.

U nadležnosti Evropske agencije za sigurnost hrane spadaju:
a. sigurnost hrane i hrane za životinje,
b. prehrana,
c. zdravlje i dobrobit životinja,
d. zaštita biljaka,
e. zdravlje biljaka.

Cilj politike EFSA-e je zaštititi potrošače i istovremeno garantirati nesmetano funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Od 2003. godine politika je usredotočena na koncept utvrđivanja porijekla kako ulaznih elemenata (npr. hrana za životinje), tako i izlaznih (npr. primarna proizvodnja, obrada, skladištenje, prijevoz i maloprodaja).

EU se usuglasila oko standarda za osiguravanje higijene hrane, zdravlja i dobrobiti životinja, te zdravlja biljaka, kao i za kontroliranje kontaminacije vanjskim materijama, poput pesticida. Stroge kontrole provode se u svakoj fazi, a uvoz iz područja izvan EU-a (npr. uvoz mesa) mora zadovoljiti iste standarde i proći kroz iste kontrole kao i hrana proizvedena u EU-u. EFSA takođe osigurava visoku razinu sigurnosti hrane i životinja i biljno zdravstvo u EU. Zdravlje se nastoji zaštititi ukupnim zakonodavstvom i normama EU-a u sektorima poljoprivrede, uzgoja životinja i proizvodnje hrane. Države članice EU-a provode te usklađene norme i uspostavljaju kontrolu za njihovo provođenje. EU provjerava primjenu i učinkovitost zakona i kontrola, te osigurava osposobljavanje za nadležna tijela EU-a i međunarodna tijela.

Djelovanje EU-a u vezi sa sigurnosti hrane odnosi se na četiri glavna područja zaštite:
a. Higijena hrane: subjekti u poslovanju hranom, od poljoprivrednih gospodarstava do restorana, a i poduzeća koja hranu uvoze u EU, moraju se pridržavati zakonodavstva EU-a u vezi s hranom.
b. Zdravlje životinja: sanitarnim kontrolama i mjerama za kućne ljubimce, te domaće i divlje životinje nadziru se i sprečavaju bolesti, ali se mogu i pratiti sve životinje sa pašnjaka
c. Zdravlje biljaka: ranim otkrivanjem i iskorjenjivanjem nametnika sprečava se njihovo širenje i osigurava zdravo sjeme.
d. Kontaminanti i ostaci: praćenjem se sprečava da kontaminanti završe u hrani i hrani za životinje.

Najveće dopuštene granične vrijednosti primjenjuju se na domaću i uvoznu hranu i hranu za životinje. Evropska agencija za sigurnost hrane provodi i neovisne procjene rizika i znanstveno savjetovanje na kojima se potom temelje norme EU-a o sigurnosti hrane.